Lettr logo - Winking meerkat with 'Lettr' text

Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van www.Lettr.be – onderdeel van Genscom NV, RPR 0553.863.070, en gevestigd Louis Frarynlaan 77 te 2050 Antwerpen (België) – die gelden voor de diensten die Genscom ter beschikking stelt op https://lettr.eu onder de naam Lettr, hierna genoemd “de Dienst”. Opdat u gebruik kunt maken van de Dienst, dient u de onderstaande voorwaarden en bepalingen te lezen en daarmee akkoord te gaan. Genscom kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen en u verklaart aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Wij adviseren u dan ook, hoewel wij u op de hoogte proberen te houden wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, regelmatig de nieuwste versie te bekijken op de site.

1. Omschrijving van de dienst

De Dienst reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de Dienst niet inhoudelijk. Genscom heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de Dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruikersnaam worden uitgevoerd en voor het geheimhouden van uw paswoord. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Dienst wordt aangeboden in de huidige staat en naar beschikbaarheid. Genscom wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beschikbaarheid, tijdigheid, beveiliging of betrouwbaarheid van de Dienst. Genscom behoudt zich het recht voor om op enig moment de Dienst te wijzigen, te schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan u en zonder enige aansprakelijkheid tegenover u.

Genscom is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers van de Dienst, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van de Dienst beschikbaar stellen. Genscom geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers van de Dienst beschikbaar worden gesteld.

2. Gebruik van de Dienst

2.1. Gebruiksrecht

U staat er jegens Genscom voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de Dienst en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat u er jegens Genscom voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst. U heeft niet het recht de Dienst, de code en/of de software van de Dienst geheel of gedeeltelijk te downloaden, te kopiëren of op enige andere wijze te reproduceren, voor welke doeleinden dan ook.

U heeft niet het recht om een gedeelte of gedeelten van de website en/of de Dienst te verwijderen, wijzigen of aan te passen

2.2. Ongeoorloofd gebruik

U verbindt zich ertoe de Dienst enkel te gebruiken voor wettige doeleinden.
U verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken om enig materiaal te verzenden, ontvangen,

uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken waarvan het bestaan, de inhoud, het in bezit hebben, de verdeling of het gebruik beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, obsceen, vulgair, pornografisch, racistisch, discriminerend, negationistisch, nazistisch, grof, lasterlijk, frauduleus of misleidend is, inbreuk pleegt op auteursrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten, portretrechten, zakengeheimen of wetten inzake bescherming van het privé-leven, een misdrijf uitmaakt of een bevel van een rechtbank of overheid overtreedt, of op enige andere manier onwettig is.

U verbindt zich ertoe de openbare orde op de Dienst niet te verstoren. Dit houdt in dat hacken of poging tot hacken, spammen, sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, etc. niet toegelaten zijn.

U verbindt zich ertoe geen activiteiten te verrichten die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst en/of de computersystemen van Genscom te omzeilen.

U verbindt zich ertoe uw gebruikersnaam en paswoord geheim te houden en nooit aan derden door te geven en dat u nooit de gebruikersnaam en/of het paswoord van een andere gebruiker zal gebruiken zonder voorafgaande toestemming. U verbindt zich er bovendien toe de Dienst niet te zullen gebruiken om zich uit te geven voor iemand anders.

Inbreuken op het hierboven uiteengezette beleid, kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke

opzegging van uw account. Genscom behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om uw gebruik van de Dienst te onderzoeken, teneinde vast te stellen of er sprake is van een schending van de gebruiksovereenkomst of om na te gaan of u voldoet aan alle toepasselijke wetgevingen, regelgevingen of bevelen van de overheid. Genscom wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met een door u gemaakte inbreuk op het hierboven uiteengezette beleid.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. U erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Genscom, licentiegevers en/of gebruikers van de Dienst en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

3.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Genscom u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het formaat zoals deze bestanden door de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Genscom of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Genscom substantiële delen van de Dienst op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Dienst op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

3.3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

3.4. U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Genscom of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 5 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Genscom op haar computersystemen.

3.5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4. Geplaatste inhoud.

Als houder van een account bent u gerechtigd inhoud (foto’s en tekstuele inhoud) te plaatsen op https://lettr.eu. U behoudt al uw eigendomsrechten op de door u geplaatste inhoud, doch dient u Genscom en de andere gebruikers beperkte licentierechten te verlenen.

Deze licentierechten zijn omschreven in artikel 5 van deze gebruiksvoorwaarden.

U verbindt zich ertoe geen inhoud op de website te plaatsen waarop auteursrechten van derden rusten, tenzij u over een officiële licentie of toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt om het materiaal in kwestie om de website te plaatsen.

U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Genscom onderschrijft de door u geplaatste inhoud en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen en adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de door u geplaatste inhoud af. Genscom heeft evenmin enige verplichting om de door u geplaatste inhoud in de gaten te houden.

Genscom behoudt zich het recht voor om te beslissen of de door u geplaatste inhoud aan de in de gebruiksvoorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet en kan dergelijke door u geplaatste inhoud verwijderen en/of op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, uw toegang voor het uploaden van inhoud, die in strijd is met onderhavige gebruiksvoorwaarden, beëindigen.

Genscom behoudt zich eveneens het recht voor om inhoud te openen, te lezen, bewaren en openbaar te maken, waarvan Genscom vindt dat dit nodig is om hetzij eventuele geldende wet- en regelgeving of bevel van een instantie na te komen, hetzij uitvoering aan deze overeenkomst te geven (met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtreding ervan), hetzij fraude, beveiliging- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen.

Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Genscom op welk medium dan ook en met welke middelen dan ook een gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de door u geplaatste content. Genscom houdt zich dan ook het recht voor te eisen dat de publicatie van de op https:/lettr.eu aangemaakte inhoud op eenvoudig verzoek wordt verwijderd van elke andere site dan https://lettr.eu. Genscom houdt zich eveneens het recht voor op te treden tegen elke andere vorm van verspreiding met welke middelen dan ook, met inbegrip van doch niet beperkt tot, een verspreiding op een papieren drager door de gebruiker.

5. Bestanden uploaden/licentierechten

Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt u in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot de bestanden die door u via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.

U erkent en stemt er mee in dat u door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan de Dienst (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), u automatisch aan Genscom:

5.1. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om

5.1.1. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Genscom; en

5.1.2. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Genscom.

5.2. het recht verleent om enige door u ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Genscom en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Genscom op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

5.3. De in artikel 5.1 bedoelde licentie eindigt op het moment dat u of Genscom de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.

5.4. U erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt aan de Dienst gebruikt zullen worden door andere gebruikers van de Dienst. Genscom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van de Dienst. U erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u beschikbaar stelt aan Genscom door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Genscom is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

5.5. U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat u van de website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

5.6. U staat er jegens Genscom voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.1 en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. U vrijwaart Genscom en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Genscom gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

5.7. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan de Dienst, staat u ervoor in:

5.7.1. dat u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan Genscom de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

5.7.2. de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Genscom, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;

5.7.3. u niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot uw recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

5.7.4. Genscom niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;

5.7.5. u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content

In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die u in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de Dienst (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Genscom is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

6.1. Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

6.2. Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

6.3. Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

6.4. Content die naar de mening van Genscom in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;

6.5. Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

6.6. Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

6.7. Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Genscom of derden worden geschonden;

6.8. Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

6.9. Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Genscom commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;

6.10. Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

6.11. Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Kennisgeving onrechtmatige content

7.1. Genscom zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van de Dienst onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als u van mening bent dat een gebruiker van de Dienst inbreuk pleegt op uw rechten verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient:

7.1.1 de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Lettr.be;

7.1.2 een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is;

7.1.3 contactinformatie te bevatten waar Genscom contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

7.1.4 een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;

7.1.5 te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;

7.1.6 – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

7.2 Genscom behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Genscom worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

7.4 Genscom behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Genscom bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in België, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

7.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u Genscom en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Genscom lijdt, nog zal kunnen lijden of die Genscom dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

7.6 Genscom zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8. Printopdrachten

8.1 De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt veronder­steld daartoe gerechtigd te zijn. Zo garandeert de opdrachtgever onder meer dat zijn opdracht in overeenstemming is met het auteursrecht, de privacywetgeving en de wetgeving op het gebruik van persoonsgegevens. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, de verantwoorde­lijkheid tegenover derden

8.2 Wanneer de klant opdracht geeft pdf’s, clichés of films te maken van eender welke tekening, foto, document of tekst, impliceert dit dat hij daartoe de toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde.

8.3 Alle composities door Genscom ontworpen blijven onze eigendom en zijn beschermd door het auteursrecht

8.4 Al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, digitaal materiaal, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn diens uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt, noch nagedrukt worden. Het afstaan of aanrekenen van dergelijke materialen doet op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat.

8.5 Tegen het vermelden van de naam van de leverancier, indien de wet dit vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten, zelfs indien op het druk­werk de naam van een uitgever of van een tussenpersoon, publici­teits­agent of andere reeds vermeld staat.

9. Prijzen

9.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Genscom worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW.

9.2 U betaalt voor de via de Website bestelde producten en/of diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd zal Genscom de periodiek verschuldigde betalingen maandelijks vooraf incasseren.

9.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal Genscom u vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen.

9.4 Het storneren van een door Genscom (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

9.5 Indien Genscom een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is Genscom gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door Genscom is ontvangen.

9.6 U kunt Genscom niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

9.7 U heeft geen recht op retour.

10. Stockage van data.

Zie privacybeleid.

11. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

11.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Genscom ten dienste staan, is Genscom te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

11.1.1 u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

11.1.2 we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Genscom kunnen toebrengen.

Genscom zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

11.2 Indien uw gebruik van een betaalde dienst van Genscom wordt beëindigd, om welke reden dan ook, hebt u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Genscom.

11.3 Genscom garandeert niet dat de dienst van Lettr.be te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

12. Garantie

Genscom engageert zich om de Dienst optimaal te houden, voor zover dit tot haar mogelijkheden hoort. U erkent en aanvaardt dat noch Genscom, noch de leveranciers of ontwerpers van de software of inhoud die deel uitmaakt van de Dienst enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal (waaronder virussen, “ worms”, “ trojan horses”, “ logic bombs” etc.) noch betreffende de beschikbaarheid van de Dienst of van de inhoud van de Dienst. Genscom kan onder andere geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn, noch dat er geen onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn.

In geval van panne, onderhoudswerkzaamheden of beëindiging van de Dienst is het mogelijk dat bepaalde gegevens verdwijnen of niet meer kunnen worden geraadpleegd. U dient zelf in te staan voor een back-up van deze gegevens.

U dient eveneens zelf in te staan voor de technische maatregelen om uw computer te beveiligen tegen indringing door derden en/of om de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw gegevens te verzekeren. Wij bevelen u het gebruik van een up-to-date antivirus programma aan alvorens de Dienst te gebruiken.

13. Privacy

Door het Gebruik van de Website bent u gebonden aan onze Privacy Statement.

14. Content van derden

14.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (‘Content van derden’) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Genscom deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Genscom is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.

14.2 Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van Genscom van toepassing.

14.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Genscom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Genscom dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

15.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Genscom rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Genscom betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Genscom is voortgevloeid.

15.3 Genscom is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Genscom verricht en/of uw gebruik van de website.

15.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Genscom meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Genscom vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

15.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Genscom voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Genscom (‘eigen handelen’) zelf en/of het bestuur van Genscom uit te sluiten.

16. Overige bepalingen

16.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

16.2 Onverminderd eventueel voor Genscom bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen u en Genscom voor het gebruik van de Website te bewaren, is Genscom niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.

16.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.