Lettr logo - Winking meerkat with 'Lettr' text

Privacybeleid

Welkom bij Lettr. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die Genscom NV ter beschikking stelt op https://lettr.eu onder de naam Lettr, hierna genoemd “de Dienst”. Opdat u gebruik kunt maken van de Dienst, dient u het onderstaande privacybeleid te lezen en daarmee akkoord te gaan. Genscom kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen en u verklaart aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Wij adviseren u dan ook, hoewel wij u op de hoogte proberen te houden wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, geregeld de nieuwste versie te bekijken op de website.

Artikel 1. Persoonlijke gegevens

1.1. Door u verstrekte informatie

Wanneer u zich aanmeldt, vraagt Genscom u om persoonlijke informatie te verstrekken, o.a. uw naam, e-mailadres, adres, communicatievoorkeur en een wachtwoord.

1.2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een account 
 • Een samenwerking met Genscom
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Genscom middels het Platform en/of de App, al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Genscom of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van Genscom
 • Het meedelen aan Genscom van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of de App
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Genscom verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

1.3. Cookies

Bij uw bezoek aan de Dienst stuurt Genscom een of meer “cookies” – bestandjes met
een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. De cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de Dienst te verbeteren. De meeste
browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt.

1.4. Log-informatie

Wanneer u gebruik maakt van de Dienst, slaan de servers van Genscom automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Genscom toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, het platform alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

1.5. Correspondentie

Wanneer u een e-mail of ander bericht stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om de Dienst te verbeteren.

1.6. Financiële gegevens

Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer worden verwerkt als u producten op de website bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling en administratieve afhandeling van de betreffende producten of abonnementen.

Artikel 2. Gebruik persoonsgegevens

Genscom kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor: 

 • De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met Genscom
 • Het leveren van de diensten van Genscom middels het Platform en/of de App
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App
 • Statistische doeleinden 
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Uw persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Genscom en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, distributie van producten, database management). Indien het noodzakelijk is dat Genscom in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Genscom uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Genscom hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Genscom of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Genscom heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden en worden op geen enkele manier door Genscom verder verspreid, tenzij wanneer Genscom (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, de welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Artikel 3. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Genscom uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Artikel 4. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@genscom.be of  schriftelijk te bezorgen aan Genscom per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Genscom mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (demo-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren. 
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Lettr/Genscom.

Artikel 5. Informatiebeveiliging

Genscom verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Genscom zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Genscom, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Genscom in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 
Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. Genscom zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. Genscom raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Artikel 6. Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.


Artikel 7. Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Genscom verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. 
 

Artikel 8. Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Genscom uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer Genscom

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Genscom uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@genscom.be of 
 • Via de post: NV Genscom, Louis Frarynlaan 77, 2050 Antwerpen (België)